x
KVKK
KVKK

İşbu Sözleşme ile ürün ve hizmetlerimizden yararlanan müşterilerimizin ve BERRENstudio ile ilişkili tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin İşbu Kanuna uygun olarak işlenmesi ve saklanmasının bir satıcı olarak en önemli önceliklerimizden biri olduğunu belirtilmektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (“KVKK”),
KVKK uyarınca ve bu sorumluluğun bilincinde olarak taşıdığımız "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar dahilinde işleyeceğimizi beyan ederiz.
1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
Kişisel verileriniz, BERRENstudio tarafından sağlanan hizmet,
Ürüne veya ticari faaliyete bağlı olarak 0850 221 74 34 numaralı çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları ve benzeri yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir, sitemizden faydalandığınız sürece güncellenebilir ve işlenebilir. Şirketin ürün ve hizmetleri.
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlik, çekiliş vb. için kullanılabilir. konularda sizleri bilgilendirmek, firmamızın sizlere sunduğu ürün ve hizmetleri sunmak,
İstatistiksel değerlendirmeler yapmak,
Bunlardan faydalanabilmeniz için veri tabanı oluşturmak veya pazar araştırması yapmak, BerrenStudio'nun sunduğu ürün ve hizmetleri zevk ve ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirmek, ilgili kişilerin şikayetlerini takip etmek,
kullanıcı ilişkileri yönetimi ve bu kapsamda iletişim stratejileri geliştirme,
kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliği için gerekli altyapının oluşturulması, iş planlarının ve operasyonlarının oluşturulması, değerlendirme süreçleri, hukuka uyum süreci,
mali işler vb. amaçlarla işleneceği,
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin geliştirilmesi, uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin sağlanması.

3. Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Yöntemi
Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda aşağıda sıralanan kişisel verileriniz,
BERRENstudio web sitesi, sözlü, yazılı veya elektronik olarak e aracılığıyla
-posta,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından düzenlenen ve yetkili makamlarca belirlenen ilgili mevzuatta düzenlenen raporlarda yer alan şartlara uygun olarak yukarıda belirtilen amaçlarla ürün ve hizmetlerin sunulması amacıyla toplanabileceğini,
ve sözleşme ve kanun hükümlerinden doğan sorumluluklarının gereklerini yerine getirmek.
Kişisel Veri Toplama Yolları;
• www.berrenstudio.com sitesine üye olmak,
• www.berrenstudio.com web sitesinden üye olmadan alışveriş yapmak *
• Anket gibi faaliyetlere katılım,
BERRENstudio tarafından yapılan çekilişler ve yarışmalar
• BERRENstudio'ya yazılı olarak şikayet ve önerilerde bulunmak
4.
KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları
Kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi bu Aydınlatma Metni'nde aşağıda belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla Şirketimize iletmeniz halinde,
Şirketimiz talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde size ücretsiz olarak cevap verecektir.
Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
KVKK'nın 13/1 maddesi uyarınca,
Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılmasına ilişkin talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.
Bu kapsamda KVKK 11. madde kapsamında başvurunuzu Şirketimize iletebileceğiniz kanal ve prosedürler aşağıda açıklanmıştır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tanımlayan gerekli bilgilerle birlikte talebiniz,
ve KVKK'nın 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza ilişkin açıklamalarınız; www.berrenstudio.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir kopyası; Meşrutiyet mah Rumeli Cad Ogan Apt 16/5 ,
Kimliğinizi tespit eden belgelerle bizzat İstanbul adresine gönderebilirsiniz,
noter aracılığıyla veya KVKK'da belirtilen diğer yöntemlerle göndermek.

Açık Rıza Metni
Başvuru Formu
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.